o Společenství

Kdo jsme

Společenství – Králové slávy, z.s. je nástupnickou organizací Občanské sdružení (sboru) Králové slávy – křesťanského společenství působícího ve městě Valašské Meziříčí, které bylo založeno v roce 2002 Zdeňkem Masaříkem a jeho ženou Pavlínou.

Cílem je oslavovat a chválit Boha, skrze Ježíše Krista, pod vedením Ducha Svatého, přivést lidi k poznání Božího slova a ukázat jim cestu jak změnit svůj současný život k lepšímu.

Křesťanské Společenství – Králové slávy je založené na Božím slově (Bibli), víře v Ježíše Krista, lásce, porozumění, vítězství, aplikaci biblických principů v každodenním životě. 

Je kladen absolutní důraz na učení Bible. Každý člen sdružení se učí samostatně pracovat s Božím slovem a prožívat vlastní (intimní) vztah s Bohem, protože nikdo nemůže žít život druhého člověka, ale na základě Božího slova musí mít vlastní poznání Ježíše Krista.

Společenství je otevřené všem lidem, kteří hledají lásku, porozumění, pomoc bližnímu a smysl života v souladu s písmem svatým – Biblí.

Společenství spolupracuje s křesťanskými církvemi sbory a organizacemi, které mají shodné a obdobné cíle mezi, které patří poznání Boha, víra v Ježíše Krista, realizace biblických principů v životě, pomoc potřebným, ….. 

Přáním a cílem je vždy a všude přinášet radost a naději, kterou Bůh připravil ve svém synu Ježíši Kristu a říct lidem : „Smiřte se s Bohem, Bůh není proti Vám, ale pro Vás“.

Vize

„….. stojím na náměstí s mikrofonem v ruce ….. najednou davy lidí ….. utíkají ke mně a křičí Ježíš Kristus ….. desítky, stovky, tisíce …..“

Vizí našeho společenství je vychovat v moci a moudrosti Ducha svatého silné a sebevědomé křesťany, plné Boží lásky, kteří mění duchovní atmosféru všude kolem sebe.

Pán Ježíš říká : “ … vyjděte …“ (Matouš 28:19-20). Na základě Božího slova je každý člen schopen „vyjít“ a sám vyučovat základy své známé, příbuzné, kamarády, ……. a přivést lidi s sebou do společenství. Vyučováním a vlastními příklady tyto lidi povedeme k duchovní zralosti. (1.Petr 2:2, Koloským 1:10, Efezským 4:15).

Vedoucí společenství

Pastor Zdeněk Masařík

Vedoucí osobností Společenství – Králové slávy je Zdeněk Masařík. V pána Ježíše Krista uvěřil na začátku roku 1991.

Ježíš Kristus, a Boží slovo, které je nám všem dáno prostřednictvím Bible se stalo od té doby jeho celoživotním smyslem života. Svým znovuzrozeným životem a křesťanským přístupem chce ukázat jak Boží slovo změnilo jeho život k lepšímu, ale hlavně jak může Boží Slovo, Ježíš Kristus prostřednictvím Ducha svatého změnit život každého člověka.

Pro uskutečnění plánu přinášet Boží slovo všem lidem, založil v roce 2002 spolu se svou manželkou občanské křesťanské sdružení Králové Slávy, na které v současnosti navazuje Společenství – Králove slávy, z.s.  

Pastor je již více než 30 let šťastně ženatý se svou ženou Pavlínou, se kterou má 4 děti (1 syna a 3 dcery). 

Slovo Zdeňka Masaříka

„….. Bůh mi jednou řekl „křesťanství – kristovství“ nejsou příkazy nebo zákazy, případně učení se biblických veršů zpaměti, ….. , ale a to především vztah s Ním!“

„Pokud se skutečně dostaneme do společnosti s Ježíšem Kristem ….. otevřeně říkám, že tyto chvíle se prostě nedají slovy popsat …..  “

Proč další společenství ?
„Dobrá otázka, vždyť je tolik různých církví, sborů, společenství v celé ČR. Odpověď je prostá. Chceme se svoji ženou více a více poznat našeho Spasitele a budovat s Ním co nejužší vztah. Nechceme žádnou náboženskou ani křesťanskou politiku.“

Kam jdeme ?
„Náš drahý Pán Ježíš mi zjevil tři základní verše“ :

 • A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.
  Římanům 12:2
 • Bez víry je však nemožné se mu zalíbit, neboť ten, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že těm, kteří ho pilně hledají, dává odplatu.
  Židům 11:6
 • Rozhodneš-li se pro něco, stane se tak, a na tvých cestách bude zářit světlo.
  Job 22:28

“ …..spousta z nás „přímo fňuka“ k Bohu, kdy už konečně začne proměňovat naše životy  …..  Bůh mi zcela jasně ukázal, že na základě svého rozhodnutí pro Krista a zjevené Boží slovo, já sám – a tím pádem každé Boží dítě má každodenně proměňovat svoji mysl na základě moci Jeho slova !!!!!   Tento Boží proces nemá žádné omezení !  Jediný omezující faktor je náš mozek.“

„….. Ježíš Kristus je ta největší a jediná naděje pro celou naší společnost.“

Zdeněk Masařík

Historie

Společenství – Králové slávy, z.s. je nástupnickou organizací Občanského křesťanské sdružení Králové Slávy, které bylo založeno v roce 2002 Zdeňkem Masaříkem a jeho ženou Pavlínou. Společenství působí ve Valašském Meziříčí.
 

Stanovy

I. Název spolku

 • Název spolku je : Společenství – Králové Slávy, z.s.

II. Sídlo spolku

 • Sídlem spolku je : Valašské Meziříčí, Luční 1153, PSČ 757 01

III. Účel spolku

 1. Účelem spolku je :
  • oslavovat a chválit Boha, skrze Ježíše Krista, pod vedením Ducha Svatého
  • sdružovat znovuzrozené křesťany
  • informovat lidi o radostné zprávě Boží lásky k člověku
  • vést spoluobčany k poznání a realizaci biblických principů v osobním životě
  • podílet se na vytváření podobných společenství
 2. Mezi prostředky pro dosažení cílů patří :
  • pořádání pravidelných společenských akcí a setkání podle potřeby
  • péče o duchovní růst členů formou vyučování a samostudia
  • publikační, vzdělávací a osvětová činnost
  • pořádání veřejných akcí (seminářů, konferencí, přednášek, aj.)
  • praktická pomoc potřebným lidem
  • práce s dětmi, dorostem, mládeží formou školení, kurzů
  • a jiné možnosti naplňující cíle sdružení např. veřejné sdělovací prostředky
 3. Při naplňování cílů může spolek spolupracovat s křesťanskými církvemi a organizacemi, kulturními a vzdělávacími institucemi.
 4. Činnost spolku je motivována křesťanskou láskou a je vykonávána na biblických principech a plně respektuje platné zákony a předpisy ČR.

IV. Práva a povinnosti členů vůči spolku a členství ve spolku

 1. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena. O přijetí za člena rozhoduje statutární orgán spolku.
 2. Členem spolku může být každý znovuzrozený křesťan, který požádá starší spolku, aby byl přijat za člena. Členství ve spolku je dobrovolné.
 3. Od člena se očekává :
   • že povede život na biblických principech
   • že bude plnit úkoly, které na sebe dobrovolně přijal
   • že bude podle možností finančně podporoval činnost spolku
  1. Člen má právo :
   • aktivně se podílet na činnosti spolku
   • obracet se na spolek s návrhy, podněty a stížnostmi
   • podílet se na doplňování členů orgánů spolku
   • být jmenován do orgánu spolku
 4. Členství zaniká vystoupením, vyloučením a dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

V. Orgány spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je předseda. Předseda je do své funkce volen na dobu neurčitou.
 2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

VI. Závěrečné ustanovení

 1. Činnost spolku se řídí v otázkách neupravených těmito stanovami příslušnými ustanovením obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi spolku dne 22.května 2017.

Ve Valašském Meziříčí dne 22.května 2017.

Zdeněk Masařík
Předseda spolku

Zapsáno : ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě

Slovo z Bible pro tebe:

„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“
Bible, Jan 11:25-26